Examinare

Condiţii pentru înscrierea la examen în vederea obţinerii permisului de conducere

Persoana care solicită examinarea pentru a obţine permisul de conducere trebuie să îndeplinească – la data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susţinerii probelor – următoarele condiţii:

a) Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de:
– 16 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1;
– 18 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E şi Tr;
– 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru motocicletele din categoria A;
– 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 si D1E, precum şi pentru triciclurile cu motor din categoria A;
– 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb si Tv.
b) să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile şi subcategoriile pentru care solicită examinarea;
c) să facă dovada pregătirii teoretice şi practice, realizată prin cursuri organizate de unităţi autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicită examinarea;
d) să facă dovada că domiciliază sau că are reşedinţa pe raza de competentă a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare unde solicită să fie examinată.

 

Conţinutul dosarului de examen

Dosarul de examen trebuie să conţină următoarele documente:

a) cerere tip;
b) fişa de şcolarizare – valabilă un an de zile de la data emiterii – emisă de şcoala de conducători auto în cadrul căreia a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, în care se consemnează şi avizul medical;
c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate (pentru cetăţenii străini cu reşedinţa sau domiciliul în România, acesta se eliberează de Inspectoratul General al Poliţiei Române);
d) actul de identitate, în copie;
e) copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, în cazul persoanelor care solicită examinarea pentru obţinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat;
f) copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicită noi categorii;
g) chitanţa de plată a contravalorii permisului de conducere de 68 lei;
h) pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate – declaraţie notarială autentificată, din care să rezulte că nu mai posedă un alt permis de conducere, că dreptul de a conduce nu le-a fost anulat sau suspendat, precum şi documente din care să rezulte reşedinţa în România.

 

Redobândirea permisului de conducere anulat

Dosarul de examen în vederea redobândirii permisului de conducere trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere tip;
b) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;
c) actul de identitate, în original şi copie;
d) copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă;
e) fişa medicală, în original şi copie, completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizată, cu menţionarea categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule;
f) documentul eliberat de un laborator de specialitate autorizat din care rezultă că este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice;
g) chitanţa de plată a contravalorii permisului de conducere de 68 lei.

 

Nota bene
Dacă se solicită redobândirea mai multor categorii, la fiecare dosar de examinare se vor ataşa fişa medicală, avizul psihologic şi certificatul de cazier, în copie, iar originalele se depun la primul dosar de examinare.