Cod etic/ deontologic/ de conduită

Principiile aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică și Normele de conduită prevăzute de OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările ulterioare sunt disponibile aici.

Codul de conduită a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Instituției Prefectului-Județul Dolj este disponibil aici.